Home | Služby | Stavebné povolenie

Stavebné povolenie

Čo potrebujete na vybavenie stavebného povolenia?

Stavebné povolenie je „rozhodnutie“, ktorým stavebný úrad povolí stavbu na základe písomností, ktoré musíte vydokladovať a predložiť povoľujúcemu úradu. Ak sa rozhodnete začať stavať bez stavebného povolenia, vedzte, že stavba postavená bez právoplatného stavebného povolenia je nelegálna a môže byť úradným nariadením pokutovaná resp. odstránená. O vydanie stavebného povolenia žiadame príslušný stavebný úrad. K takejto žiadosti je nutné pripojiť ďalšie dokumenty:

  • identifikačné údaje fyzickej, či právnickej osoby (OP, výpis z obchodného alebo živnostenského registra), spôsob realizácie stavby, termín začatia a ukončenia stavby.
  • projektová dokumentácia
  • kópia katastrálnej mapy s vyznačením situácie objektu a polohou inžinierskych sietí v blízkosti pozemku, list vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom stavebného konania
  • mená a adresy ostatných účastníkov konania + ich potrebné vyhlásenia
  • údaje o projektantovi, ostavebnom dozore (svojpomocné stavebné práce) resp. o dodávateľovi stavby (dodávateľsky riešená realizácia stavby)
  • územné rozhodnutie o umiestnení stavby (nie je potrebné v prípade zlúčeného územného a stavebného konania)
  • vyjadrenia: ZSE, TAVOS, SPP, správcovia sietí, obvodný pozemkový úrad, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Obvodný úrad životného prostredia
  • záväzné stanovisko (v prípade potreby): Letecký úrad SR, Železnice SR, Pamiatkový úrad SR, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Policajný zbor SR resp. iné podľa toho, čo Stavebný úrad vyžaduje
  • splnomocnenie, mandátna zmluva (ak sa necháte v stavebnom konaní zastupovať inou osobou).

Ak obecný či mestský úrad nemá spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu (územný plán) potom stavebnému povoleniu predchádza územné konanie (môže byť zlúčené so stavebným konaním). K stavebnému povoleniu je taktiež potrebné mať vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemku.

Po získaní všetkých spomínaných dokumentov, povolení, stanovísk a vyjadrení príde na rad ich posúdenie v stavebnom konaní. Ak sú splnené všetky podmienky, technické normy a právne predpisy, stavebný úrad vydá stavebné povolenie a Vy môžete začať s výstavbou hneď ako povolenie nadobudne právoplatnosť.