Home | Služby | Kolaudácia

Kolaudácia

Kolaudácia alebo užívacie povolenie je okamih, na ktorý čakajú všetci stavebníci. Po úspešnej realizácií stavby je potrebné zabezpečiť doklady, na základe ktorých povoľujúci orgán, zvyčajne ten, ktorý vydal stavebné povolenie, vydáva užívacie povolenie. V kolaudačnom konaní sa kontroluje, či bola stavba zrealizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie a či sú splnené všetky zákonné podmienky pre výstavbu. Okrem dokladov, ktoré vyplývajú zo stavebného povolenia je potrebné predložiť porealizačné zameranie stavby, energetický certifikát, revízne správy a certifikáty objektov, ktoré tvoria príslušenstvo stavby (žumpa, komín, elektrina, kúrenie a pod.) Tieto Vám zabezpečia dodávatelia spomínaného príslušenstva, resp. vieme Vám ich zabezpečiť od autorizovaných dodávateľov.

Ak sú splnené všetky podmienky a účastníci konania nemajú žiadne pripomienky, stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie v zákonom určenej lehote, v ktorom povolí a uvedie podmienky užívania stavby.

Pred začatím kolaudačného konania si pripravte:

  • identifikačné údaje fyzickej, či právnickej osoby (OP, výpis z obchodného alebo živnostenského registra)
  • právoplatné stavebné povolenie,
  • projektovú dokumentáciu (overenú v stavebnom konaní),
  • geometrický plán stavby po jej realizácii,
  • príslušné revízne správy a energetické certifikáty (voda, kanalizácia, žumpa, kúrenie, komín, elektrina a iné podľa požiadavky),
  • certifikácia použitých stavebných výrobkov,
  • doklad o odovzdaní odpadu zo stavby,
  • stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy (podľa potreby)